Datt Sünnschien - Telefon
 
            
    
 
Ick will ju mol een lütt Geschicht ut miene Berufstied vertelln. 43 Johr heff ick in eene groote Fernmeldefirma mien Geld verdeent. Un nun wüllt ji seker weeten, wo de Firma heeten hett. Datt wer "Telebimbam un Normalticktack". De Hochdütschen seggt "Telefonbau und Normalzeit" dor to.
Na miene Utbildungstied keem ick in de Service-Abteilung un schull dor to uns Kunden fohrn un bi de denn Telefon-Anlagen in Ordnung moken. Nun reep mol een Kun'n an un segg, wi süllt forts kumm, denn sien Telefon weer doot, he kun nich mehr telefoneern. Also schnapp ik mi miene Werktüch-Tasch un hin to de Strotenbohn, um na Gaarden to föhrn, wo de Kun'n sien Geschäft harr. As ik dor ankeem bi denn Kun'n - he harr son lütt Lebensmittelgeschäft - segg he, ik weer to laat kom, denn sien Telefon güng schon wedder. Ick heff denn allns nochmol öberprövt un keen Fehler faststellt. De nächste Week reep de Kun'n wedder an un vertell, datt sien Telefon wedder nich güng. Also de Prozedur nochmol: Werktüchtasch, Strotenbohn un aff na Gaarden. As ik dor ankeem, datt sülbe Malheur. Datt verdammte Telefon weer in Ordnung. Also nochmol öberprövt un dann trüch to de Firma.  
 
So güng datt noch tweemol mit denn Kun'n. He reep an, datt Telefon weer twei, wenn ik dor weer, weer datt allns wedder in de Reeg.
As de Kun'n denn wedder anreep, segg he, emm weer opfulln, datt jümmers wenn de Sünn schien, sien dammigtes Telefon nich mehr güng. Watt hebbt wi lacht! Denn bin ick wedder to denn Kun'n hinföhrt. Un as ik bi emm weer, schien de Sünn so richtig schön opp sien Schaufinster dal. He harr de Jalousie vör sien Finster rünnerdreiht, dormit emm de Bodder nich wechlopen däh. Un süh dor: sien Telefon weer doot! Nun keem mi datt doch sehr wunnerlich vör. Ick heff mi nun an datt Fehler-Söken mokt un faststellt, datt he mit denn Gelenkarm vun de Sünnjalousie datt Telefonkabel inklemmt harr. Wi hebbt denn de Sünnjalousie hochdreiht, un datt Telefon weer wedder in Ordnung. Hebbt wi de Sünnjalousie rünnerdreiht, weer dat Telefon wedder doot. De leeve Mann harr also doch recht hatt mit sien Sünnschien. Ick jedenfalls heff emm sien Telefon so in Ordnung bröcht, datt he ok bi Sünnschien telefoneern kunn.
 
( Copyright Willi Fack )